Σάββατο

άμβλωση εικόνας
ενσαρκώνεται σε πρόταση …

βάρος πίστωσης
στα ψηφία της εχεμύθειας …


‘rush , can I sleep with you ?’
(βιασύνη, μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου ?)tango …